Saturday, September 27, 2014

What have I learned in my 10 years of blogging

I can't remember the exact date of opening my first blog, but if my memory serves me it was in 2004. As you might realise this is not my first blog address, my blogging started on then very popular blog.hr and as a young and stupid girl I deleted my first blog so in it's place is another (abandoned) blog, next one still exist but it can't be read and I forgot my username and password from back then so I can't revive it if I want to. The other ones still exist and some can be read and some can't. And then I finally came here, Lendoxia, finally a nickname that is unique and just mine, it's no wonder that I don't want to leave it. I’ve been here for more than four years, a little bit more and half of my blogging time will be here. I’ve started with the usual teenage themes, more of an online diary since I wrote a paper diary then in which to my surprise it wasn’t noted that I opened an online blog. During that time I really appreciated my anonymity and I kind of didn’t want anyone who knows me to read it and it gave me a certain freedom in my writing. Today things are different, you can even see my face on the blog, but today I don’t write about such personal stuff anymore. This might be the most personal post ever if you want to look at it like that. If you wonder why something like this on a beauty blog, well as I like to say, my blog my rules :D


Ne sjećam se točnog datuma, otvaranja prvog bloga, ali ako me sjećanje ne vara bilo je to još sad pomalo i davne 2004. Kao što i pretpostavljate ovo nije moja prva adresa, bloganje sam započela na tad još jako popularnom blog.hr-u i  kao mlado i ludo stvorenje prvi blog sam obrisala pa je sad na njemu neki drugi (napušteni), idući još uvijek postoji, ali ne može se više čitati, a ja sam izgleda zaboravila username i password od tad, tako da mi je i taj nedostupan, idući su također još uvijek postojeći, al neki se mogu čitati, neki ne. I onda sam se konačno skrasila ovdje, Lendoxia, konačno nadimak koji je jedinstven i samo moj, nije ni čudo da ga ne želim napustiti. A već i tu ide pomalo ka četvrtoj godini, još malo pa pola mog bloggerskog staža će biti na ovom blogu. Počela sam s pisanjem uobičajenih tinejđerskih tema, onako pomalo dnevnički jer sam u to doba pisala i dnevnik, u kojem se na moje trenutno čuđenje nije nikad pronašao podatak da sam otvorila blog. U to doba sam još jako cijenila svoju anonimnost i zapravo nisam htjela da me itko tko me pozna čita, to mi je davalo određenu slobodu u izražavanju. Danas su stvari drugačije, danas možete i moje lice vidjeti na blogu, ali danas ipak više ne pišem o tako osobnim temama. Ovo će još možda biti i najosobniji post do sada, ako ga želite tako gledati. Ako se pitate zašto ovakvo nešto na beauty blogu, eh kako volim reć moj blog moja prčija :D


blogerica o bloganju lendoxia


After this painfully long introduction I will tell you ten things I learned, one for each year of my blogging ^_^


Nakon ovog bolno dugog uvoda popisat ću vam deset stvari koje sam naučila, po jednu za svaku godinu bloganja ^_^


ucenje o bloganju


1. Maybe the most important one. There is a learning curve, you won't know everything right away but you will learn a lot longer you do it. This is a reason why is better to start right away then have million excuses why you won't do it. If I waited for a better camera I still wouldn't open up a blog or do any of the videos. And do you really want to wait to do something that you will love, or maybe you don't want to do it at all if you are constantly putting it off.


1. Možda i ono što je najvažnije. S vremenom ćete naučiti puno toga, naravno da ne možete znati odmah sve od početka, ali ćete puno naučiti što dulje blogate. Ovo je jedan od razloga zašto je bolje početi odmah nego imati milijun isprika zašto ne početi odmah. Da sam čekala bolji fotoaparat još uvijek ne bih otvorila blog niti napravila ijedan video. Želite li stvarno čekati da radite nešto što ćete voljeti ili možda zapravo to ni ne želite raditi ako stalno odgađate.fotografija kod bloganja


2. Photography is important, good, clear, well lighted photographs are what everyone is looking for, you don't need mad Photoshop skills (in fact I don't like when there are too much alterations so the picture doesn't reflect real life but a heightened reality) just learn to use your camera, how to focus, which setting to use and find the best light possible, natural diffused light is always the best. As a beauty blogger, take pictures whenever you can in daylight so you always have proper pictures, artificial light is fine sometimes, but it shows in pictures. Also for beauty bloggers make sure your swatches are as color accurate as possible, they are no use to anyone if they aren’t.

2. Fotografije su bitne, dobra, jasna, dobro osvijetljena fotografija je ono što svi traže, ne trebaju vam neke lude vještine u Photoshopu ( dapače osobno ne volim kad su fotke toliko izmijenjene da ne prikazuju stvarnu sliku nego neku poboljšanu realnost). Samo naučite koristiti svoj fotoaparat, kako fokusirati, koje opcije koristiti na aparatu i kako naći najbolju moguću svjetlost, prirodno difuzno svjetlo je uvijek najbolje. Kao beauty blogger najbolje je fotografirati na dnevnom svjetlu tako da uvijek imate dobre slike, umjetno svjetlo je ponekad uredu, ali se primijeti na fotkama. Također pobrinite se da su vam swatchevi što je moguće točniji jer nikome nisu od koristi ako nisu točni.

zajednica kod bloganja


3. Comments, answer them, all, don't skip somebody, imagine how would you feel if somebody talked to everyone else and ignored you, you don't want to make somebody feel like that. I was guilty of this in the beginnings of this blog and that's something I regret now, I didn't have that much time and made excuses, now I reply to everyone, even a simple thank you is enough :) And comments create a community and community and good relations among readers fellow bloggers are really important.

3. Komentari, odgovarajte na njih, na sve, nemojte preskakat nekog, zamislite kako bi se vi osjećali da netko priča sa svima ostalima i baš vas ignorira. Moram priznati da sam bila kriva po ovom pitanju u početcima ovog bloga i to je nešto zbog čega sad žalim, ali onda nisam imala toliko vremena i nalazila sam isprike za to, ali sada odgovaram svima, čak i jednostavni hvala je dovoljan :) Komentari također stvaraju zajednicu, a zajednica i dobri odnosi između čitatelja i kolega blogera su jako bitni. 


redoviti raspored postanja


4. Regularity, I know we all have lives offline but your blog would do much better with regular updating. People like to know that something new will wait for them when they visit your blog at a certain day. I became terrible at this especially in the past year but I try my best to post on some kind of a schedule, but sometimes it just doesnt work out, don't stop writing just because you can't be regular.

4.Raspored i redovito objavljivanje, znam da svi imamo offline živote, ali blog stvarno profitira od redovitog postanja. Ljudi vole znati da će ih nešto novo dočekati kad posjete vaš blog na određeni dan. Ja sam postala grozna po ovom pitanju, pogotovo u zadnjih godinu dana, ali pokušavam se držati nekog rasporeda (ne kažem da mi ide XD). Ako ne uspijevate, nema veze nemojte prestati pisati samo zato jer ne možete biti redoviti.

uzivaj u bloganju

5. Write for yourself as well as for others. If you don't write for yourself you won't last long. I've seen thousands of (great) blogs that got neglected and it's always sad to see. Only few persist and write for a long time. If you change addresses as I have let your old readers know where you've switched and if they still want to read your blog that's great :D If you change subjects that might not be everybody's cup of tea anymore but it's important that you like it.

5. Pišite za sebe, kao i za druge. Ako ne pišete za sebe nećete dugo izdržati. Vidjela sam tisuće (sjajnih) blogova koji su ostavljeni zanemareni i uvijek je to tužno vidjeti. Samo rijetki ustraju i pišu dugo vremena. Ako promijenite adresu na kojoj pišete javite starim čitateljima promjenu tako da ako još uvijek žele čitati to mogu napraviti ako žele što je super :D Ako promijenite i tematiku možda neće više svima odgovarati, ali bitno je da se vama sviđa.


originalnost kod bloganja


6. Originality, no one wants to read same 10 blogs, put your version of things on the display. Truer to yourself that you are more people with the same views and opinions will gather around, and for those who don't discussion is always a good thing if all sides are polite and use arguments instead of screaming insults.

6. Originalnost, nitko ne želi čitati 10 istih blogova, stavite viđenje iz vašeg kuta. Što ste sličniji sebi više ćete privući ljudi sa istim pogledima i mišljenjima oko sebe, a za one koji se razlikuju diskusija je uvijek dobra stvar dok god su obje strane pristojne i koriste se argumentima umjesto deranjem i uvredama.


privatnost kod bloganja


7. Choose what you share, once it's out there, it's out there forever. You might forget about it but the internet won't. You don't have to share everything about your life, it's nice to know about the person behind the blog, but some stuff is for friends only.

7. Birajte što dijelite, jednom kad je vani, vani je zauvijek. Možda ćete vi zaboraviti, ali internet neće. Ne morate dijeliti sve o svom životu, da lijepo je poznavati osobu iza bloga, ali neke stvari ipak ostaju samo za prijatelje. 


negativnost na blogovima


8.  Negative comments are also part of the experience, over the years I'm surprised how few I've had but it really depends on how you handle them. Don't take them to heart, nobody can now you well enough through your blog to judge you personally. Constructive criticism is in my opinion great, it makes you do better. I'm my own worst critic anyways so there is nothing much that someone other can say that I don't already know.

8. Negativni komentari su također dio iskustva, moram priznat da me čudi da tokom godina ih nisam skupila mnogo, ali ovisi sve i o tome kako se nosite s njima. Ne uzimajte ih k srcu, nitko vas ne može dovoljno dobro poznavati preko bloga da bi vas mogao osobno procijenjivati. Konstruktivna kritika po mom mišljenju je uvijek sjajna, jer tjera nas da budemo bolji. Osobno sam si najoštriji kritičar i nema baš mnogo stvari koje mi može netko istaknuti da ih već sama ne znam.

inspiracija kod bloganja


9. Inspiration comes and goes, try to write all your ideas for days you have none. Also more you write, better you become. That goes with anything in life, but in writing is really important, you learn to choose your words better, your grammar gets better (especially if you write in foreign language, both of these things are important. I remember how long it took me to write my first posts in English, now I write them as fast as Croatian parts).

9. Inspiracija dođe i ode, pokušajte zapisivati sve svoje ideje za one dane kad nemate nijednu. Također što više pišete, bolji ćete postati. Kao i sa svime u životu, ali kod pisanja je to jako važno, počnete bolje birati riječi, gramatika vam postane bolja (pogotovo ako pišete na stranom jeziku, obje stvari su važne, znam koliko mi je trebalo da svoje prve postove napišem na engleskom, sad ih pišem jednako brzo kao i djelove na hrvatskom).


izrazavanje misljenja kod bloganja


10. Last but not least, I have a voice! I'm still not a person who will shove their opinion down someones throat, but I've learned that voicing your opinions is necessary and how better to do that in this age but to put it on the internet where everyone can read it.

10. Zadnje, ali ne najmanje važno, Ja imam glas! Još uvijek nisam osoba koja će nametati svoje mišljenje nekome, ali sam naučila da je izražavanje svog mišljenja nužno i kako bolje to napraviti u ovo doba nego ga staviti na internet da svi mogu pročitati. 

I hope you liked this type of post and weren’t too bored with it. If you want more of advice post like these (maybe even about some technical stuff about blogging, like how to set up a blog, analytics...) please let me know so I can get around and write them, it only took me about a year for this one ^_^

Nadam se da vam se svidio ovakav tip posta i da vam nije bilo previše dosadno. Ako želite više ovakvih postova sa savjetima (možda više oko tehničkih stvari kod bloganja, kao kako otvoriti blog, analzticsi...) samo mi recite tako da znam i da ih mogu početi pisati, za ovaj mi je trebalo samo jedno godinu dana ^_^

Saturday, September 20, 2014

500 (giveaway)

Inače se ne zamaram nešto brojkama, ali ovo je jedna okrugla koju je mislim zgodno proslaviti :) Prema tome koliko neki blogovi imaju postova ovo slave nakon godinu dvije dana već, ali eto meni je trebalo malo dulje, da mi je netko rekao na početku da ću uopće doći do 500 pitala bih ga nakon koliko desetljeća, ali eto pomalo se i to prikrade i odjednom je hrpa toga tu. Kako bolje proslaviti nešto od toga da vam poklonim nešto što je i meni srcu drago. A što je najbolje od svega nego lakovi za nokte i to one nijanse koje sama koristim. Svi lakovi su nekorišteni, jedino su otvoreni kod kupovine da provjerim jesu li korišteni, prva trojka je iz moje back up kolekcije, a Avon je PR uzorak koji sam na eventu odabrala specijalno za poklonit čitateljima :)
plavi lak za nokte giveaway

Ova četvorka redom su: Max Factor Fantasy fireEssence Forget me notEssence Blue addictedAvon Royal Vendetta (klik na ime za link na swatch). 

 Uvjeti za sudjelovanje: 1. Ostavite komentar koja vam je omiljena boja laka za nokte
2. Na lendoxia@gmail.com pošaljite nick pod kojim ste mi ostavili komentar
3. Za dodatne entrye napišite i ime na Facebooku, nickove na GFC, G+,  Bloglovin, YouTube, Pinterest, Twitter Instagram i ostalo da ne ostavljate ovdje javno u komentarima
4. Nažalost giveaway je ograničen samo na Hrvatsku zbog restrikcija oko slanja i troškova poštarine
5.  Pobjednik/ica će biti izabrani slučajnim odabirom među svim unosima. Sretno svima :)

Giveaway traje do 10.10.2014.

Ugodan vikend i čitamo se dalje za idućih 500 :*

Friday, September 5, 2014

Look by BIPA Fire lip pencil

Another set of pictures that has been sitting in my unpublished folder for far too long. But at least these are coming out today :) I have already swatched one of the shades from this line, this is Orchid.

Još jedan set slika koji je predugo samo stajao u mom folderu s neobjavljenim slikama, ali barem ove izlaze danas :) Već sam prije swatchala jednu od nijansi i ove linije, a to je Orchid.

Look by BIPA olovka za usne Fire

And this is Look by BIPA lip pencil in shade Fire it's a really nice warm red and it is gorgeous :D I love warmer red lips this year and this is a great base for a warm red or orange lipstick or just to wear on it's own. This one too is medium soft and it stays really well on the lips. Good condition of the lips and peeling before application are essential since it accentuates the flakes on the lips. 

Ovo je Look by BIPA olovka za usne u nijansi Fire, topla crvena nijansa koja je jednostavno prekrasna :D Ove godine bolim toplije crvene usne i ovo je super kao baza za topli crveni ili narančasti ruž ili jednostavno za nositi samo nju. Olovka je srednje tvrda i dugo ostaje na usnama. Dobro stanje usana i peeling prije aplikacije su nužni jer ističe suha područja na usnama.

crvena olovka za usne

And a picture in the sun, you can see a bit of flakieness on my lips but I swatched a lot of lipsticks that day so they were starting to be a bit dried out after a few lipsticks.  These don't dry out the lips, you get a standard amount for 13 kn which is really cheap and they are really nice to have. Do you have any of these lip pencils? What do you think about this shade?

I evo slike na suncu, možete vidjeti malo suha područja, ali taj dan sam swatchala još mnoge ruževe pa su mi se usne pomalo isušile nakon nekoliko njih. Ove olovke ne isušuju usne, dobijete standardnu količinu za 13 kn što je stvarno jeftino, a ove olovke su stvarno super. Imate li neku od ovih olovaka za usne? Što mislite o ovoj nijansi?